หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เชิญวิทยากร อาจารย์ประภาส ฤกษ์พิบูลย์ และคณะ เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่ นักศึกษาในหลักสูตรฯ รุ่น ๐๖
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจ ...
2018-08-09 11:24:01
คณบดี ว.นวัตกรรมและคณะ เข้าพบ นายระวิ โหลทอง ประธานที่ปรึกษา บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ (ที่2จากขวา) คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-08-09 11:18:57
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ว.นวัตกรรม เข้าพบ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอคำปรึกษา การปรับปรุง มคอ.๗
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบ ...
2018-08-09 11:15:16
หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบ ...
2018-08-09 11:11:01
นักศึกษาสาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Push The Pass (Part) With Master Plan : กะเทาะเปลือกยุทธศาสตร์ฟุตบอลไทย"
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 222 ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2018-08-09 11:07:09
สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพประชุมปรึกษาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอ ...
2018-08-09 10:58:04
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เชิญ อาจารย์พาทิศ ศุภะพงษ์ ฟุตบอล เป็นวิทยากรพิเศษให้แก่ นักศึกษาในหลักสูตรฯ รุ่น ๐๖
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั ...
2018-08-09 10:54:08
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ว.นวัตกรรม และคณาจารย์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจั ...
2018-08-09 10:48:34
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพเข้าร่วม โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบ ...
2018-08-07 16:01:03
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ประชุมปรึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอ ...
2018-08-07 15:54:41
ข่าวปัจจุบัน