หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพเข้าพบ โฆษกประจำสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นักศึกษา หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพเข้าพบ คุณพา ...
2018-08-07 15:45:31
ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ให้คำปรึกษา นักศึกษารุ่นที่ 4 และรุ่นที่5 ในเรื่องการจัดสัมมนา
วันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย และ คณาจารย์ประจำ ...
2018-08-07 15:20:31
คณาจารย์ การจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าแนะแนวทางการสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ให้กับนักศึกษารุ่นที่ 3
วันที่ ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ดร.ณัฐกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล และ คณาจาร ...
2018-08-07 15:12:08
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพเข้าประชุม การจัดทำแผนบูรณาการเสนอของบประมาณแผนดินปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอ ...
2018-08-07 14:57:17
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ นำเสนอผลงานวิชาการ ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี
วันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรม ...
2018-08-07 14:46:00
ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมงาน “ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562”
วันที่ 25 เมษายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดก ...
2018-08-01 16:03:46
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ว.นวัตกรรมเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกและศึกษาดูงาน สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส
วันที่ 20 เมษายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดก ...
2018-08-01 12:23:02
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ณ ลานกิจกรรม อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 5 เมษายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดงานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ณ ลานกิจกรรม ...
2018-07-25 19:03:41
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ว.นวัตกรรม เป็นประธาน ให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลเกี่ยวกับการสอบค้นคว้าอิสระ
วันที่ 2 เมษายน 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดกา ...
2018-07-25 18:57:46
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ยูลีกหญิงนักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 30 มีนาคม 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดก ...
2018-07-25 16:17:13
ข่าวปัจจุบัน