หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 19 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37
วันที่ 19 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37

admin mbafb
2019-06-09 16:12:27

วันที่ 19 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37 นำโดย อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานในที่ประชุมและคณะกรรมประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ได้ประชุมในเรื่องการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เนื่องด้วยครบวาระ 5 ปี ในการปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประทรวงศึกษาธิการ