หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายระวิ โหลทอง
วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายระวิ โหลทอง

admin mbafb
2019-06-14 20:44:13


วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายระวิ  โหลทอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และบัณฑิตที่เร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2560
ณ หอประชุมชั้น4 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา