หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีพ.ศ.2561
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีพ.ศ.2561

admin mbafb
2019-07-03 18:38:59


วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
คณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าร่วมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เวลา 13.00-17.00น.