หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ภาพบรรยากาศพบที่ปรึกษาการทำวิจัยค้นคว้าอิสระของนักศึกษารุ่นที่ 6
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ภาพบรรยากาศพบที่ปรึกษาการทำวิจัยค้นคว้าอิสระของนักศึกษารุ่นที่ 6

admin mbafb
2019-07-26 13:22:15


วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ภาพบรรยากาศพบที่ปรึกษาการทำวิจัยค้นคว้าอิสระของนักศึกษารุ่นที่ 6
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ อาคาร ตึกสมาคมชาวชัยนาท สวนสุนันทา
นำโดยท่าน ดร.อนุชิต กุลวานิช เป็นที่ปรึกษาในการให้ความรู้แกนักศึกษาในการทำวิจัยค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ