หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษา รุ่น ๐๒ นำโดย ศาสตราจารย์ พล.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย วิทยากร
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษา รุ่น ๐๒ นำโดย ศาสตราจารย์ พล.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย วิทยากร

admin mbafb
2018-08-09 11:35:54วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษา รุ่น ๐๒  นำโดย ศาสตราจารย์ พล.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย วิทยากร และ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรฯ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการสอบจบวิทยานิพนธ์ ณ อาคารสมาคมชาวชัยนาท ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.