หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ศึกษาดูงาน เบื้องหลังการทำงานและให้บทสัมภาษณ์ ช่องสุวรรณภูมิทีวี
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ศึกษาดูงาน เบื้องหลังการทำงานและให้บทสัมภาษณ์ ช่องสุวรรณภูมิทีวี

admin mbafb
2018-08-09 13:33:30วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล  ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา ของหลักสูตรฯ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน เบื้องหลังการทำงานและให้บทสัมภาษณ์ ช่องสุวรรณภูมิทีวี   เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำวิชาการกับภาคทฤษฎี มาสู่ภาคปฏิบัติและให้เกิดความเชี่ยวชาญ ณ อาคาร TPI ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.