หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 21 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปศึกษาดูงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคาร จีแลนทาวด์ทาวเวอร์ ชั้น 37
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปศึกษาดูงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคาร จีแลนทาวด์ทาวเวอร์ ชั้น 37

admin mbafb
2019-07-03 18:27:49


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปศึกษาดูงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกันกับทางบริษัท ณ อาคาร จีแลนทาวด์ทาวเวอร์ ชั้น 37 เวลา 13.00-17.00น. นำโดย อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย เข้าร่วมศึกษาดูงานหาแนวทางทำความร่วมมื่อกับทางบริษัทหัวเว่ย โดย ทางบริษัทหัวเว่ย ได้นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมสมัยใหม่ที่จะนำมาใช้กับการจัดการเรียนการสอน กับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการเรียนรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น