หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการยกร่างพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
โครงการยกร่างพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

admin mbafb
2020-03-13 10:07:49


วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 โครงการยกร่างพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
(Doctor of Philosophy in Sport Management) (Bilingual Program) ณ ห้องประใหญชุมชั้น2 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานในโครงการ ยกร่างพัฒนา
และวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ร่วมด้วยท่านอาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ ในครั้งนี้