หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศพบที่ปรึกษาการทำวิจัยค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
ภาพบรรยากาศพบที่ปรึกษาการทำวิจัยค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ

admin mbafb
2020-06-09 11:38:58

ภาพบรรยากาศพบที่ปรึกษาการทำวิจัยค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
ณ อาคาร28 ตึกสมาคมชาวชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยคณะอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย
ในแต่ละด้านมาแนะแนวแกนักศึกษาในการทำวิจัยค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ