หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยรสชภัฏสวนสุนันทา เปิดหลักสูตรใหม่ "การจัดการการกีฬา"
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยรสชภัฏสวนสุนันทา เปิดหลักสูตรใหม่ "การจัดการการกีฬา"

admin mbafb
2020-06-09 11:45:13

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ ชั้น2 อาคาร37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
นำโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณะกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
ร่วมหารือแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในการหารือในครั้งนี้ได้รับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมหารือในการบริหารจัดการการเรียนการสอนในครั้งนี้