เกี่ยวกับหลักสูตร


เนื้อหาหลักสูตร ( Couse Details )
                คุณกำลังมองหาอาชีพใหม่ และความตื่นเต้นท้าทายในการเข้าร่วมงานฟุตบอลอาชีพ มีบทบาทในการเป็นผู้บริหาร และต้องการรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือไม่? หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ชื่อย่อ บธ.ม(การจัดการฟุตบอลอาชีพ) ( Master of Business Administration Program in Professional Football Management ชื่อย่อ M.B.A.( Professional Football Management ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพ พัฒนาและเพิ่มองค์ความรู้ ความสามารถ และเปลี่ยนทัศนคติจากผู้บริหารงานทั่วไปให้เป็นผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งมีความสามารถที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลไปสู่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลซึ่งจะสามารถพัฒนาอาชีพในสโมสรฟุตบอล องค์กรฟุตบอลภายในประเทศ ระดับนานาชาติ และรวมไปถึงสโมสรกีฬา องค์กรกีฬาชนิดอื่นอย่างยั่งยืนต่อไปในภายหน้า
                จากการเปิดรับกับทฤษฎีและการปฏิบัติในสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย และการไปศึกษาดูงานระดับนานาชาติ คุณจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพ และหลักการทางธุรกิจ นอกจากนี้คุณยังจะเข้าใจว่าหลักการธุรกิจและการจัดการ สามารถประยุกต์ใช้กับฟุตบอลอาชีพได้อย่างไรและฟุตบอลอาชีพยังเป็นตลาดที่มีลักษณะเฉพาะตามสภาวะเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน
                คุณจะเป็นนักวิเคราะห์และนักวิจัยที่มีคุณภาพด้านกีฬาฟุตบอล เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในโลกปัจจุบัน คุณจะมีความชำนาญและสามารถนำข้อค้นคว้าวิจัยไปใช้ในแนวทางการพัฒนาอันจะก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาฟุตบอล ทั้งระบบในภาพรวม ซึ่งดำเนินกิจกรรมอยู่ในปัจจุบันทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ คุณจะสามารถแปลผันตัวเองจากการประกอบอาชีพอื่น และหันมาดำเนินธุรกิจกีฬาฟุตบอล ตามแนวทางที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                คุณจะมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานด้านธุรกิจจากกีฬาฟุตบอล อย่างครบถ้วน และเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ ในประเทศไทย และสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ และธุรกิจฟุตบอล องค์กร หน่วยงาน และหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล พัฒนาความเข้าใจในสภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอล และความสัมพันธ์ระหว่างฟุตบอลกับการเมือง นโยบายและการพัฒนา คุณยังจะมีโอกาสได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทฤษฎีและการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ และการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมฟุตบอล รวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพที่หลากหลาย
                นอกจากนี้คุณจะได้พัฒนาความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลฟุตบอลในหลายพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการการดำเนินงานของลีกระดับชาติ และระดับนานาชาติ การแข่งขันและกิจกรรมระดับนานาชาติ การขยายตัวและความสำคัญของงานมหกรรมกีฬาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งหมายถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมฟุตบอล และอุตสาหกรรมกีฬาอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของการใช้จ่ายทรัพยากรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างการคมนาคมและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับกีฬาฟุตบอล
                องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรคือเอกสารการวิจัย  คุณจะได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยระดับปริญญาโท รวมทั้งความต้องการทางทฤษฎีและขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูลที่สำคัญ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำความรู้นี้ไปใช้กับการศึกษาในรายละเอียดที่คุณสนใจและเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นปรารถนาในการพัฒนาอาชีพที่คุณเลือก


หลักสูตรนี้นำไปสู่อะไร ? (What does this course lead to? )
                หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จะช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและบทบาทที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะทำให้คุณมีอาชีพใหม่เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดในสโมสรฟุตบอล เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล เป็นผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอล เป็นประธานสโมสรฟุตบอล ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพของเรา ได้ไปทำงานที่สโมสรในไทยลีก 1 และลีกต่าง ๆ ตลอดจนสมาคมกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตรนี้สำหรับใคร ? (Who is this course for? )
                หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัครที่หลงใหลในกีฬาฟุตบอลและปัจจุบันกำลังทำงานอยู่ในบทบาทเชิงพาณิชย์หรือการตลาดที่ต้องการย้ายเข้าสู่วงการฟุตบอล หรือผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการฟุตบอลที่ต้องการพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพให้มีบทบาทที่สูงยิ่งขึ้นในอนาคต


สิ่งที่คุณจะได้เรียน ( What You will study )

วิชาหลัก ( Core units )

การจัดการการเงินสำหรับผู้บริหารฟุตบอล ( Financial Management for Football Managers )

การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจฟุตบอล ( Strategic Management of the Football Business )

การจัดการการดำเนินงาน ( Operations Management )

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจฟุตบอล ( Research of Football Business )

การจัดการการตลาดสำหรับผู้บริหารฟุตบอล ( Marketing Management for Football Managers )

การบัญชีเพื่อการจัดการและการควบคุมสำหรับธุรกิจฟุตบอล ( Management Accounting and Control for the Football Business )

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ( Ethics and Social Responsibility )


วิชาเลือก ( Options )

เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารสำหรับธุรกิจฟุตบอล (Information Technology and Communication for the Football Business )

การจัดการทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจฟุตบอล (Human Capital Management for Football Business )

กฎหมายและระเบียบฟุตบอลอาชีพระดับโลก ( Law and Regulations for Professional Football World )

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจฟุตบอล ( Change Management for Football Business )

ธุรกิจฟุตบอลระหว่างประเทศ (International of Professional Football Business )

สัมมนาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ( Seminar of Professional Football Management  )

การจัดการธุรกิจฟุตบอลอาชีพ ( Professional Football Business Management )


สิ่งอำนวยความสะดวก ( Facilities )
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่กลางใจเมืองของกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกสบาย และมีที่จอดรถสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่เราจัดเตรียมไว้ให้อย่างพอเพียง  ห้องเรียนทันสมัย สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่จะอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงทรัพยากรอันล้ำสมัยเพื่อช่วยให้คุณใช้เวลากับเราได้ดีที่สุด สิ่งอำนวยความสะดวก และศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมดนำมาสู่สภาพแวดล้อมการเรียนที่มีชีวิตชีวาและร่วมสมัยของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อนาคตของคุณ ( Your Future )
                ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมกีฬาฟุตบอลอาชีพ ยังคงแข็งแกร่งและต้องการบุคลากรที่มีความรู้เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับจากวงการกีฬาฟุตบอลและกีฬาอาชีพชนิดอื่น ๆ คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มและรูปแบบต่าง ๆ ความเป็นผู้นำทักษะในการวิเคราะห์การทำงานในโครงการส่วนบุคคลและความร่วมมือตลอดจนการจัดการกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บทบาทที่เหมาะสมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจะอยู่ในตำแหน่งธุรกิจการค้า การตลาด ผู้จัดการทีมฟุตบอล ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอล ประธานสโมสรฟุตบอล และผู้บริหารในบริบทของฟุตบอล

ตำแหน่งงาน ( Placements )
                คุณจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปหาประสบการณ์ในการฝึกงานกับสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในสโมสรฟุตบอลอาชีพต่อไป

ถ้าคุณอยู่ในอาชีพที่เกี่ยวข้องคุณสามารถใช้ประสบการณ์นี้เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติในสถานที่ทำงานของคุณ


การสมัครเข้าเรียน ( How to apply )

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่จบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร


ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ( Fees and Costs )

 150,000 บาท (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา)


ทุนการศึกษา ( Scholarships)

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีทุนการศึกษามากมายที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษาแต่ละทุนมีเกณฑ์การมีคุณสมบัติเฉพาะ (ดูรายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษาของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)


ข้อเท็จจริง

ระยะเวลา : 2 ปี 6 ภาคการศึกษา

เครดิต : 36 หน่วยกิต

จำนวนที่ต้องการ : 15-20 คน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ชื่อย่อ บธ.ม(การจัดการฟุตบอลอาชีพ) ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program in Professional Football Management ชื่อย่อ M.B.A.( Professional Football Management )

การฝึกงาน : เราให้โอกาสในการฝึกงานกับ สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพทั้ง 13 ชนิดกีฬา สโมสรฟุตบอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย  และองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ