คณาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย
หัวหน้าสาขาวิชา
ปริญญาเอก : 
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์กีฬา) ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาโท : 
   - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต ; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี : 
   - นิเทศศาสตรบัณฑิต ; มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 โทรศัพท์ : 02-160-1558
 เว็บส่วนตัว :http://www.elfms.ssru.ac.th/piched_gi
 อีเมลล์ :aladdindailynews@hotmail.comผ.ศ ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ
ปริญญาเอก : 
   - ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง Sep 24, 2018
 ปริญญาโท : 
   - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหรง Nov 29, 2002
   - ค.ม. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย June 5,1987
   - พบ.ม.(พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต) สถาบันพัฒนพัตพัฒนาบริหารศาสตร์Oct 8,1984
 ปริญญาตรี : 
   - น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Mar 2, 1980
 โทรศัพท์ : 02-160-1558ผศ. ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง
ปริญญาเอก : 
   - ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาโท : 
   - ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี : 
   - ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โทรศัพท์ : 02-160-1558
 เว็บส่วนตัว : http://www.elfms.ssru.ac.th/preecha_po/
 อีเมลล์ :preecha.po@ssru.ac.th.

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ
ปริญญาเอก : 
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ ; มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 ปริญญาโท : 
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด ; มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี : 
   - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 โทรศัพท์ : 085-636-2551
 เว็บส่วนตัว : http://www.elfms.ssru.ac.th/surachet_su
 อีเมลล์ :surachet@catinfonet.com 

อาจารย์ ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์
ปริญญาเอก : 
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2560
 ปริญญาโท : 
   - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
 ปริญญาตรี : 
   - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 โทรศัพท์ : 02-160-1558